close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • GOSPODARKA

 •  

  3. Gospodarka    

       

  3.1  Ogólna charakterystyka sytuacji gospodarczej w 2015 r.

   

  Wg danych opublikowanych przez singapurskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (Ministry of Trade and Industry, MTI) w 2015 r. wzrost gospodarczy w Singapurze osiągnął wartość 2,0%, co oznacza gorszy wynik w stosunku do 2014 r., kiedy to wyniósł 2,9%. Rząd singapurski prognozował wzrost PKB o „blisko 2%” (IV kwartał 2014) i poziom ten został osiągnięty z nadwyżką. Pomimo tego wyniku wzrost PKB był najniższy od 6 lat. W czwartym kwartale 2015 r. została zahamowana negatywna tendencja w odniesieniu do PKB Singapuru, który w omawianym okresie osiągnął poziom 2,0% (wzrost o 0,2% w stosunku do poprzedniego kwartału).

   

  Wg danych przedstawionych przez MTI głównym motorem wzrostu singapurskiej gospodarki był sektor usług, który stanowi ponad 2/3 singapurskiego PKB, ze wzrostem wynoszącym 3,6% na koniec 2015 r. Singapurski sektor usług rósł przede wszystkim dzięki zwiększającemu się popytowi na usługi finansowe, ubezpieczeniowe oraz sprzedaż hurtową. W mijającym roku najsłabszym ogniwem singapurskiej gospodarki był sektor produkcyjny, który na przestrzeni 2015 r. skurczył się o 4,8%. Powodem takiej sytuacji był przede wszystkim spadek produkcji elektroniki oraz budowy maszyn. Największymi wyzwaniami dla singapurskiego sektora produkcyjnego były rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej, rosnąca konkurencja zewnętrzna oraz malejący popyt zewnętrzny. W sektorze budowalnym zanotowano z kolei wzrost o 1,1% w skali całego roku.

   

  Na dość przeciętne wyniki gospodarki Singapuru wpływ miało m.in. zacieśnianie polityki imigracyjnej, powodujące braki siły roboczej na rynku pracy, oraz postępująca aprecjacja dolara singapurskiego. Stanowiło to przyczynę relatywnego obniżenia konkurencyjności singapurskiej gospodarki.

   

  Tab. Główne wskaźniki makroekonomiczne.

   

  Wyszczególnienie

  2014

  2015

  PKB wartość globalna (w mld USD)

  388

  402

  PKB wartość na 1 mieszkańca (w USD) według ppp

  67 462

  69 283

  Tempo wzrostu PKB w %

  2,9%

  2.0%

  Stopa inflacji (indeks cen konsumpcyjnych CPI)

  1,00%

  -0,50%

  Stopa bezrobocia w %

  2,00%

  1.9%

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (w mld USD)

  987

  884

   

  Źródło:  Ministry of Trade and Industry in Singapore

   

  Tab. Rezerwy walutowe (w mld USD)

   

  Rok

  2014

  2015

   

  Ogółem

  256,9

  247,7

   

   

  Źródło: Monetary Authority of Singapore

   

   

  3.2  Uczestnictwo w wielostronnych organizacjach i porozumieniach o charakterze ekonomicznym.

   

  Singapur jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO) do początku jej istnienia czyli od 1 stycznia 1995. Singapur jako kraj wyspiarski leżący na przecięciu najbardziej obleganych szlaków morskich świata  tradycyjnie wspiera otwarty, wielostronny, oparty na jasno uregulowanych zasadach system handlu który jest podwaliną założeń Światowej Organizacji Handlu. Kraj był gospodarzem pierwszej Ministerialnej Konferencji WTO w grudniu 1996.

   

  Ważną rolę w polityce zagranicznej Singapuru odgrywa zaangażowanie w prace APEC i ASEAN. Singapur, w którym znajduje się sekretariat Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), jest aktywnym animatorem działalności tego ugrupowania.

   

  W październiku 2015 r. zakończono prace mad tekstem Porozumienia ws. Partnerstwa Transpacyficznego (Trans-Pacific Partnership Agreement, TPP), pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Kanadą, Meksykiem, Peru, Chile, Japonią, Malezją, Brunei, Wietnamem, Singapurem, Australią i Nową Zelandią, liberalizującego handel towarami i usługami w regionie Azji i Pacyfiku. Partnerzy negocjacji zadeklarowali, że porozumienie będzie miało otwarty charakter i w przyszłości, po spełnieniu warunków, będą mogły do niego dołączyć inne kraje.

   

  Kraje TPP wytwarzają łącznie ok. 40% światowego PKB, są odpowiedzialne za ok. 30% globalnego handlu, odbierają 30% światowych bezpośrednich inwestycji zagranicznych i skupiają 11% ludności świata, co demonstruje skalę Porozumienia  i jego potencjalny wpływ na gospodarkę światową.

   

  Dla Singapuru podpisanie Umowy TPP ma nie tylko znaczenie ekonomiczne, przynosząc korzyści w postaci liberalizacji handlu oraz dodatkowego pobudzenia wzrostu gospodarczego, lecz również jest celem strategicznym dla zacieśnienia współpracy po obu stronach Atlantyku.

   

  31 grudnia 2015 r. utworzona została Wspólnota Gospodarcza ASEAN (Asean Economic Community, AEC).

   

  Ogłoszenie utworzenia AEC należy oceniać jako zapis woli państw członkowskich tej organizacji do kontynuowania procesu dalszej integracji w wymiarze gospodarczym, niż faktyczne utworzenie Wspólnoty. Rozbieżność interesów poszczególnych państw oraz różnice w poziomie rozwoju powodują, że w najbliższej przyszłości ASEAN nie będzie jednolitym organizmem, prezentującym zgodnie swoje interesy wobec innych partnerów regionalnych i światowych. Nadal trwają prace nad integracją finansową, pozostają bariery administracyjne i pozataryfowe.

   

  Wg. prognoz w 2020 r. PKB wszystkich państw ASEAN osiągnie 4,7 mld USD, a w 2030 r. ASEAN stanie się czwartą największą gospodarką świata. W ciągu najbliższych 10 lat ASEAN stworzy 14 mln nowych miejsc pracy, a wzrost gospodarczy z poziomu 4,6% w roku 2014 osiągnie poziom 7,1% w roku 2025.

   

  3.3      Relacje gospodarcze UE- Singapur.

   

  W październiku 2014 r. Unia Europejska i Singapur zakończyły negocjacje na temat umowy o wolnym handlu (EU-Singapore FTA). Ostatnią częścią porozumienia, jaka została uzgodniona były przepisy dotyczące inwestycji. Wcześniejsze rozdziały zostały parafowane we wrześniu 2013 roku.

   

  Obroty handlowe pomiędzy UE a Singapurem w przeciągu ostatniej dekady dynamicznie rosły, a tylko w latach 2009-2014 wzrosły o ponad 30%. W 2014 r. wzajemne obroty handlowe wyniosły 44,83 mld EUR, a rok ten zakończył się dodatnim dla UE saldem w wysokości 11,7 mld EUR. UE wyeksportowała do Singapuru towary o wartości 28,25 mld EUR, a import z Singapuru do UE wyniósł 16,58 mld EUR. Mimo relatywnie niewielkich rozmiarów swojej gospodarki Singapur jest 15-tym największym partnerem handlowym UE, odpowiadającym za  ponad 25% całego handlu pomiędzy UE a wspólnotą ASEAN. UE jest z kolei trzecim największym partnerem handlowym Singapuru (po Chinach i Malezji, ale przed USA, Japonią, Koreą, czy pozostałymi krajami ASEAN).