close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRAKTYKI

 • Ambasada RP w Singapurze uprzejmie informuje, że istnieje możliwość odbycia bezpłatnej praktyki w Ambasadzie.

   

  O przyjęciu na praktykę studencką mogą ubiegać się studenci uczelni krajowych oraz zagranicznych. Kandydat ubiegający się o przyjęcie na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

   

  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • być studentem ostatniego roku studiów pierwszego stopnia, jednego z trzech ostatnich lat jednolitych studiów magisterskich, studiów drugiego stopnia, studiów trzeciego stopnia lub studiów podyplomowych,
  • studiować na kierunku związanym z zakresem zadań realizowanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (w szczególności: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, prawo, ekonomia, finanse, dziennikarstwo),
  • posługiwać się językiem angielskim w stopniu min. średniozaawansowanym.

  Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

   

  • formularza aplikacyjnego wypełnionego w języku polskim (pobierz),
  • listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni,
  • życiorysu oraz listu motywacyjnego,
  • kserokopii paszportu,
  • oświadczenia potwierdzającego zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku (pobierz),
  • oświadczenia o niekaralności wg wzoru zawartego w załączniku (pobierz),
  • dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

  Decyzja o przyjęciu na praktykę leży w gestii Ambasadora. Zgłoszenia powinny być dokonywane drogą elektroniczną. Więcej informacji dotyczących odbywania praktyk w Ambasadzie RP w Singapurze można uzyskać przesyłając zapytanie na adres singapore.secretary@msz.gov.pl

   

  Praktyki mogą odbywać się w ciągu całego roku kalendarzowego, a czas ich trwania nie może być krótszy niż 1 miesiąc. Ambasada RP w Singapurze ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie pokrywa kosztów przejazdu, ubezpieczenia zdrowotnego, zakwaterowania oraz wyżywienia w czasie trwania praktyki.

   

  Szczegółowe informacje na temat praktyk w placówkach zagranicznych oraz w MSZ można uzyskać kontaktując się z Biurem Spraw Osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego lub e-mailem na adres praktyki@msz.gov.pl. Ponadto możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem 22 523 81 67 lub 22 523 82 78.