close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • GOSPODARKA

 •  

  SINGAPUR - "OKNO GOSPODARCZE" W REGIONIE

   

  Singapur z otwartą, opartą na handlu gospodarce, dobrze uregulowanym rynkiem, przejrzystymi procedurami, brakiem ceł (z wyjątkiem samochodów, alkoholu i tytoniu) oraz pozataryfowych barier handlowych stał się regionalnym hubem handlowym, przez który zagraniczne towary trafiają na inne azjatyckie rynki, w szczególności do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Stabilna sytuacja polityczna, atrakcyjny klimat inwestycyjny i bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura przyciąga bezpośrednie inwestycje zagraniczne, które stanowią siłę napędową singapurskiej gospodarki. Usługi wytwarzają prawie 70% PKB, a przemysł i budownictwo ponad 30%. Singapur jest drugim największym portem kontenerowym na świecie po Szanghaju, zaś w rankingu łatwości prowadzenia działalności gospodarczej „Doing Business 2018” plasuje się na drugim miejscu.

   

  Singapur jako centrum biznesowe, handlowe oraz finansowe Azji Południowo-Wschodniej pełni kluczową rolę dla europejskiego biznesu, nie tylko jako rynek docelowy, ale również jako brama do ekspansji handlowej i inwestycyjnej na pozostałe rynki azjatyckie. W Singapurze jest zarejestrowanych ponad 10 tys. europejskich firm, mieszka tu około 120 tys. Europejczyków, w tym ok. 1000 Polaków.

   

  W prognozach gospodarczych na lata 2017-2020 ekonomiści optymistycznie prognozują wyniki gospodarcze w Singapurze, przewidując wzrost gospodarczy na poziomie 1%-3% rocznie.

   

  GOSPODARKA

   

  Wg danych za 2017 r. singapurska gospodarka wzrosła w zeszłym roku o 3,6%. Jest to wynik prawie dwa razy wyższy od prognoz oraz dużo powyżej  2,4% wzrostu PKB w 2016 r. Głównym motorem wzrostu gospodarki singapurskiej, podatnej na wahania w skali światowej, był wzrost popytu globalnego na produkty przemysłu elektronicznego, który był również czynnikiem wspierającym wzrost w 2018 r. 

   

  Zgodnie z prognozami Ministerstwa Handlu i Przemysłu (MTI), PKB Singapuru wzrośnie o 2,5 - 3,5% w 2018r. Bazując na ocenach głównych ekonomistów lokalny bank centralny (MAS) szacuje, że wzrost ten wyniesie 3,2% w 2018 r. Najnowsze prognozy IMF wskazują natomiast, że PKB Singapuru wzrośnie w roku bieżącym o 2,9%, podczas gdy w latach kolejnych o 2,5% (2019 r.) i 2,6% (2020 r.).

   

  W III kw. 2018 r. gospodarka singapurska wzrosła o 2,6% w ujęciu rok/roku, czyli mniej niż w poprzednich kwartałach tego roku (4,6% r/r w I kw. oraz 4,1% w II kw.). Wolniejszy  wzrost spowodowany był głównie spadkiem dynamiki w sektorze wytwórczym  (4,5% r/r w porównaniu z 10,6% w II kw). Wzrost produkcji generowany był przede wszystkim przez przemysł elektroniczny, biomedyczny i transportowy. Spadki odnotowuje wciąż sektor budowlany. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 r. skurczył się on o 3,1%. W sektorze usług odnotowano wzrost o 2,9% r/r, głównie w wyniku ekspansji usług finansowych i ubezpieczeń, usług biznesowych oraz handlu hurtowego i detalicznego.

   

  W dniu 1 kwietnia 2018 r. rozpoczął się nowy rok budżetowy w Singapurze. Tegoroczny budżet opracowywany był w warunkach silnego wzrostu gospodarczego i został skonstruowany z uwzględnieniem wyzwań, przed jakimi stoi gospodarka Singapuru w długim okresie, w tym wzrostu znaczenia ekonomicznego Azji, rozwoju technologicznego oraz sytuacji demograficznej. W szczególności ten ostatni czynnik, będzie miał nieuchronny wpływ na politykę fiskalną w najbliższych latach. Do priorytetów budżetu na 2018 r. należy wsparcie rozwoju innowacyjnej gospodarki, tworzenie otoczenia przyjaznego do życia, a także wzmacnianie więzi i sieci bezpieczeństwa społecznego oraz zapewnienie zrównoważonych finansów publicznych w długim okresie. Prezentując projekt budżetu na 2018 r. w parlamencie minister finansów zapowiedział  podwyżkę podatku konsumpcyjnego w latach 2021 - 2025r. z obecnych 7% do 9%. Pomimo wyzwań związanych ze starzejącym się społeczeństwem tematem trudnym politycznie pozostają ewentualne zmiany w polityce imigracyjnej rządu.

   

  W 2017 r., po dwóch kolejnych latach spadku, handel zagraniczny Singapuru odzyskał dynamikę. Obroty handlowe wzrosły o 11,1%, przy czym import zwiększył się o 12,1%, a eksport o 10,3%. Ożywienie w handlu nastąpiło przede wszystkim dzięki wzrostowi w handlu elektroniką. Wzrost dynamiki w handlu zagranicznym utrzymywał się w 2018 r. W ciągu 10 miesięcy 2018 r. obroty handlowe wzrosły o 20,1% (r/r) do poziomu 99,8 mld SGD, w tym eksport wzrósł o 20,4% (do 52,7 mld SGD), a import o 19,8% (do 47,2 mld SGD).

   

  Głównymi partnerami handlowymi Singapuru są Chiny (14,2%), Malezja (11,2%), Unia Europejska (10,2%), USA (8,3%) oraz Hong Kong (7,2%). Głównymi rynkami eksportowymi są Chiny (14,5%), Hong Kong (12,3%, Malezja (10,6%), UE (8,4%) oraz Indonezja (7,5%).

   

  TABELA: Główne wskaźniki makroekonomiczne

   

  2016

  2017

  PKB wartość globalna w cenach bieżących (mld SGD)

  428

  447

  PNB wartość na 1 mieszkańca (SGD)

  72.376

  76.863

  Tempo wzrostu PKB (%)

  2,4

  3,6

  Stopa inflacji (CPI, %)

  -0,5

  0,6

  Stopa bezrobocia (%)

  2,1

  2,2

  Wartość obrotów handlu zagranicznego (mld SGD)

  870

  967

  Źródło: Ministry of Trade and Industry, Singapur

  CZŁONKOSTWO W ORGANIZACJACH GOSPODARCZYCH

   

  Singapur jest krajem członkowskim Światowej Organizacji Handlu (WTO) do początku jej istnienia czyli od 1 stycznia 1995. Singapur jako kraj wyspiarski leżący na przecięciu najbardziej obleganych szlaków morskich świata tradycyjnie wspiera otwarty, wielostronny, oparty na jasno uregulowanych zasadach system handlu który jest podwaliną założeń Światowej Organizacji Handlu. Kraj był gospodarzem pierwszej Ministerialnej Konferencji WTO w grudniu 1996.

   

  Ważną rolę w polityce zagranicznej Singapuru odgrywa zaangażowanie w prace APEC i ASEAN, w tym Wspólnoty Gospodarczej ASEAN (Asean Economic Community), utworzonej w grudniu 2015 r. W 2018 r. Singapur przewodniczy pracom tej organizacji. Singapur, w którym znajduje się sekretariat Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), jest aktywnym animatorem działalności tego ugrupowania.

   

  Singapur jest też siedzibą zarządu Fundacji Azja-Europa (ASEF), która jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy w ramach procesu ASEM. W 2017 r. ASEF obchodził 20. lecie swojego istnienia.

   

  RELACJE GOSPODARCZE UE-SINGAPUR

   

  W październiku 2018r., na marginesie szczytu ASEM w Brukseli, przywódcy Unii Europejskiej i Singapuru podpisali pakiet trzech porozumień - Free Trade Agreement, Investment Protection Agreement, Partnership and Cooperation Agreement. Porozumienia zostały przekazane do akceptacji przez Parlament Europejski i parlamenty narodowe. Umowa o wolnym handlu ma być przedmiotem obrad Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji. W przypadku zatwierdzenia, część handlowa porozumień wejdzie w życie najprawdopodobniej w II poł. 2019 r. Wejście w życie porozumienia inwestycyjnego będzie uwarunkowane jego ratyfikacją przez parlamenty państw członkowskich.

   

  EUSFTA to kompleksowe i szeroko zakrojone porozumienie obejmujące bezcłowy eksport dóbr, ułatwiony dostęp do usług (ze szczególnym uwzględnieniem usług finansowych, profesjonalnych, prawnych, telekomunikacyjnych oraz pocztowych), ochronę własności intelektualnej, politykę konkurencyjności, bariery techniczne dla handlu, sektor zamówień publicznych i zrównoważony rozwój. EUSFTA przewiduje zniesienie w ciągu kolejnych 5 lat od jej wejścia w życie wszystkich ceł na towary eksportowane z Singapuru do Unii, z czego 80% (przede wszystkim na elektronikę, produkty chemiczne, farmaceutyczne oraz żywność przetworzoną) - natychmiast po wejściu umowy w życie. Singapur ma natomiast od razu znieść wszystkie cła na towary importowane z UE.

   

  EUSFTA w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie działalności firm europejskich w Singapurze. Porozumienie ma szansę zwiększyć napływ do Singapuru i UE inwestycji, które dotychczas musiały być zatwierdzane proceduralnie. Po wejściu w życie umowa ta umożliwi stronom większy dostęp do rynków dzięki liberalizacji inwestycji, handlu, usług i przetargów publicznych. Całkowicie zniesione zostaną taryfy celne, jak i bariery pozataryfowe. W Singapurze korzyści odniosą zwłaszcza eksporterzy elektroniki, farmaceutyków, chemikaliów i przetworzonych artykułów spożywczych. Z kolei eksporterzy z Unii Europejskiej uzyskają natychmiastowy bezcłowy  dostęp do rynku singapurskiego na wszystkie asortymenty towarów.

   

  UE jest trzecim największym partnerem handlowym Singapuru, a Singapur jest największym partnerem handlowym UE w ASEAN (14. w skali globalnej). W 2017 r. wzajemna wymiana handlowa pomiędzy Singapurem a UE wyniosła 53,3 mld EUR. Singapur jest największym odbiorcą inwestycji UE w Azji (167,8 mld euro w 2016 r.) oraz trzecim największym – po Chinach i Japonii - inwestorem w UE (87,7 mld euro w 2016 r.). W Singapurze zarejestrowanych jest ok. 10.000 firm europejskich, które traktują tę lokalizację jako bazę do ekspansji w regionie Azji i Pacyfiku.