""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ADMINISTRACYJNA ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 •  

  Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych przyczyn, w szczególności, gdy dotyczy zmiany:

  • imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka;
  • na imię lub nazwisko używane;
  • na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione;
  • na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami prawa państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

   

              Obywatel polski zamieszkały za granicą może zmienić imię lub nazwisko na swój wniosek, złożony za pośrednictwem konsula RP bądź korespondencyjnie, pod warunkiem poświadczenia podpisu przez notariusza/polskiego konsula.

              Wnioskodawca musi posiadać Nr ewidencyjny PESEL.

   

  1. Wymagane dokumenty:

   

  • wniosek do kierownika usc (do pobrania);
  • dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu) - jeżeli dokument ten nie zawiera numeru PESEL, wnioskodawca przedstawia również powiadomienie o nadaniu numeru PESEL albo zaświadczenie o nadaniu tego numeru;
  • odpis zupełny aktu urodzenia;
  • odpis zupełny aktu małżeństwa;
  • odpisy zupełne aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeżeli zmiana nazwiska rozciąga się na dzieci;
  • inne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej;
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 37 zł wniesionej na konto właściwego urzędu gminy w Polsce – w przypadku korespondencyjnego złożenia wniosku.

   

  UWAGA:

   

        Numer rachunku bankowego, na który należy uiścić opłatę skarbową, należy ustalić na stronie internetowej urzędu gminy właściwego ze względu na siedzibę kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego składany jest wniosek w sprawie zmiany imienia lub nazwiska.

   

              Po zmianie nazwisko nie może składać się z więcej niż dwóch członów.