""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA

 • Obywatel polski po rozwodzie może powrócić do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składając w terminie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się wyroku rozwodowego oświadczenie przed konsulem.

   

  1. Wymagane dokumenty

   

  • ważny dokument tożsamości – do wglądu;
  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.