""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPORZĄDZANIE POLSKICH AKTÓW STANU CYWILNEGO NA PODSTAWIE DOKUMENTÓW ZAGRANICZNYCH

 • Zagraniczne akty stanu cywilnego mają taką samą moc dowodową jak polskie dokumenty. Ich rejestracja w polskich księgach stanu cywilnego jest nieobowiązkowa, ale czasami niezbędna do załatwienia sprawy w polskim urzędzie, np. do wyrobienia paszportu

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego możne złożyć:

   

   

  • osoba, której akt dotyczy
  • osoba, która wykaże interes prawny
  • pełnomocnik ww. osób
  • najbliższa rodzina: wstępni (dziadkowie, rodzice), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy, bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa

              W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo.

   

              Jednocześnie, wniosek o rejestrację zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego mogą złożyć ww. osoby za pośrednictwem konsula RP.

   

   

   

  1. Wpisanie (transkrypcja) zagranicznego aktu stanu cywilnego do polskich ksiąg stanu cywilnego

  Akt stanu cywilnego sporządzony za granicą może być wpisany do polskich ksiąg stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu.

   

  1.1 Wymagane dokumenty

  ·wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego (do pobrania).

  ·oryginał zagranicznego odpisu aktu stanu cywilnego wystawiony przez odpowiedni urząd wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

  ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  1.2 Właściwość organu

  Zgodnie z art. 104. pkt. 4 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego wniosek składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

   

   Informacje dodatkowe

   

  • Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Polsce, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje, na wniosek osoby, której akt dotyczy pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej. Wniosek taki musi być złożony jednocześnie z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.

   

  • Oświadczenie o nazwisku noszonym po zawarciu małżeństwa.

   

              W przypadku braku w zagranicznym akcie małżeństwa informacji o nazwiskach małżonków i dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, obywatel polski może złożyć wraz z wnioskiem o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. Jeżeli oboje małżonkowie są obywatelami polskimi – mogą również złożyć oświadczenie o nazwisku dzieci zrodzonych z tego małżeństwa.

   

   

   

   

  2.Odtworzenie aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

              Jeżeli akt urodzenia, małżeństwa lub zgonu został sporządzony za granicą, a uzyskanie odpisu jest niemożliwe lub związane z poważnymi trudnościami, można odtworzyć jego treść na wniosek osoby zainteresowanej, organu państwowego lub z urzędu.

   

   

  2.1 Wymagane dokumenty

   

  ·wniosek do kierownika usc (do pobrania).

  ·dokumenty potwierdzające zdarzenie za granicą (np. zeznania świadków, legitymacja ubezpieczeniowa, zaświadczenia lub wypisy z księgi wieczystej, podatkowej oraz odpisy innych aktów stanu cywilnego dotyczących osoby, której dane mają być stwierdzone w odtwarzanym akcie) wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula;

  ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

   

  3. Rejestracja urodzenia i zgonu, dla którego nie został sporządzony zagraniczny akt stanu cywilnego

   

              Urodzenie lub zgon, które nastąpiły za granicą i nie zostały zarejestrowane w zagranicznych księgach stanu cywilnego, można zarejestrować w polskich księgach stanu cywilnego.

   

   

  3.1 Wymagane dokumenty

  ·wniosek do kierownika usc (do pobrania)

  ·inne niż akty stanu cywilnego dokumenty stanowiące dowód nastąpienia  zdarzenia za granicą.

  Przykłady:

  - świadectwo lekarskie o urodzeniu,

  - tymczasowe zaświadczenie o zgonie osoby,

  - zaświadczenie położnej,

  - zeznania świadków,

  - zaświadczenia sądowe, notarialne lub administracyjne wraz z urzędowym  tłumaczeniem na język polski dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,

  ·dowód uiszczenia opłaty konsularnej.