""
close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

 •  

  1.Oświadczenie przed polskim konsulem o wstąpieniu w związek małżeński oraz o nazwisku małżonków i ich dzieci

   

   

              Przed polskim konsulem małżeństwo mogą zawrzeć wyłącznie obywatele polscy

   

   

  1.1 Wymagane dokumenty:

   

  • ważny dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport) - do  wglądu;
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała poprzednio w związku małżeńskim (są to przede wszystkim odpisy aktów stanu cywilnego: odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka, aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód lub unieważnieniu, albo prawomocne orzeczenia sądów: o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka, o rozwodzie, o unieważnieniu małżeństwa, o nieistnieniu małżeństwa);
  • pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (do pobrania);
  • oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa przez małżonków i ich dzieci
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.
  • kserokopie dowodów tożsamości dwóch świadków;

   

  UWAGA: W celu zawarcia ślubu przed konsulem oboje nupturienci muszą na minimum 30 dni przed planowanym zawarciem małżeństwa OSOBIŚCIE złożyć zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego sporządzenia. Świadkowie powinni być obecni tylko na ceremonii zawarcia małżeństwa. Ceremonia ślubna może odbyć się tylko w siedzibie Ambasady, w godzinach urzędowania.

   

  1.2  Ustalanie nazwisk małżonków i ich dzieci

   

              Po zawarciu małżeństwa małżonek może nosić nazwisko:

   

  • dotychczasowe;
  • współmałżonka;
  • utworzone przez połączenie swojego nazwiska z nazwiskiem współmałżonka

   

              W przypadku braku oświadczeń w sprawie nazwisk, każdy z małżonków zachowuje swoje dotychczasowe nazwisko.

   

  Dziecko może nosić nazwisko:

   

  • tożsame z nazwiskiem rodziców lub jednego z nich;
  • utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca.

   

       Jeżeli rodzice nie złożyli zgodnych oświadczeń w sprawie nazwiska dziecka, nosi ono nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca.

   

   

              Nazwiska małżonków i ich dzieci nie mogą składać się z więcej niż dwóch członów.

   

   

   

   

   

  2.Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

              Zaświadczenie jest wydawane w celu zawarcia związku małżeńskiego zgodnie z prawem polskim. Może je uzyskać obywatel polski zamieszkały za granicą nie mający miejsca zamieszkania w Polsce albo nie można go ustalić oraz obywatel polski, który mieszka od 16 roku życia za granicą.

   

  2.1 Wymagane dokumenty

   

  • wniosek do konsula (do pobrania);
  • odpis skrócony aktu urodzenia bądź dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo pozostawała poprzednio w związku małżeńskim;
  • zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  • dowód uiszczenia opłaty konsularnej.

   

  Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 miesięcy.