close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 • 1 czerwca 2017

   

  INFORMACJE OGÓLNE


  1. Zasady składania wniosku wizowego:


  Wnioski wizowe przyjmowane są we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-13. Są to również godziny przyjmowania skarg i wniosków oraz pozostałych spraw konsularnych.


  1.   Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:


  a) państwo członkowskie, którego terytorium stanowi jedyne miejsce docelowe wizyty lub wizyt;
  b) jeżeli wizyta obejmuje więcej niż jedno miejsce docelowe – państwo, którego terytorium stanowi główne miejsce docelowe wizyty lub wizyt pod względem długości pobytu lub celu pobytu; lub
  c) jeżeli nie można określić głównego docelowego miejsca wizyty – państwo członkowskie, którego granicę zewnętrzną osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu wjazdu na terytorium państw członkowskich.


  2.   Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy jednolitej na tranzyt i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:


  a) w przypadku tranzytu tylko przez jedno państwo członkowskie – dane państwo członkowskie; lub
  b) w przypadku tranzytu przez kilka państw członkowskich – państwo członkowskie, którego zewnętrzną granicę osoba ubiegająca się o wizę zamierza przekroczyć w celu rozpoczęcia tranzytu.
  3.   Państwem członkowskim właściwym do rozpatrzenia wniosku o wydanie wizy lotniskowej i do podjęcia decyzji w jej sprawie jest:
  a) w przypadku jednokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się dany port lotniczy tranzytu; lub
  b) w przypadku dwu- lub wielokrotnego tranzytu lotniczego – państwo członkowskie, na którego terytorium znajduje się pierwszy port lotniczy tranzytu.
  Podczas przyjmowania wniosku wizowego (wiza Schengen) pobierane są odciski palców, skanowana jest również fotografia twarzy aplikanta. Wniosek wizowy może być złożony nie wcześniej niż 3 miesiące przed planowaną datą wyjazdu. 


  Podstawowym aktem prawnym wykorzystywanym przy rozpatrywaniu wniosku wizowego jest Wspólnotowy Kodeks Wizowy (WKW) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0810&from=PL ,


  Lista państw objętych umowami o ułatwieniach wizowych znajduje się pod linkiem: http://www.mfa.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady_regulujace_ruch_osobowy/?printMode=true


  Decyzję w sprawie wniosku podejmuje się w terminie 15 dni kalendarzowych od dnia złożenia wniosku, który jest dopuszczalny zgodnie z art. 19 WKW.
  W indywidualnych przypadkach termin ten można przedłużyć maksymalnie do 30 dni, zwłaszcza gdy konieczna jest dalsza kontrola wniosku lub, w przypadku reprezentacji, gdy zasięga się opinii reprezentowanego państwa członkowskiego.
  Wyjątkowo, gdy w konkretnych przypadkach potrzebne są dodatkowe dokumenty, termin ten można przedłużyć do maksymalnie 60 dni kalendarzowych.
  Obywatele państw trzecich, którzy przebywają legalnie na terytorium państwa członkowskiego i którzy, żeby wjechać na terytorium co najmniej jednego innego państwa członkowskiego, muszą posiadać wizę, ubiegają się o wizę w konsulacie państwa członkowskiego właściwego zgodnie z art. 5 ust. 1 lub 2 WKW.
  - wzór wypełnionego i podpisanego wniosku wizowego oraz linki do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku w różnych wersjach językowych (w języku polskim, angielskim i języku(-ach) urzędowym(-ych) kraju przyjmującego) oraz link do wersji PDF.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA SCHENGEN)


  Wiza jednolita Schengen wydawana jest osobom, które planują pobyt na terytorium Polski lub państw Schengen łącznie (w czasie jednego lub kilku wyjazdów) do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich, lub które planują poruszać się po terytorium Schengen w celu tranzytu (pociągiem, samochodem, samolotem).  
  W obliczeniach długości pobytu na terytorium państw członkowskich nie uwzględnia się okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej (krajowej).wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego, w przypadku np. j. rosyjskiego - transliteracja) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.


  1. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, Wymogi techniczne dotyczące fotografii odpowiadają międzynarodowym normom określonym w dokumencie 9303 wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), część 1, wydanie VI.


  2. dokument podróży, który spełnia następujące kryteria:
  a) jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
  b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.

   

  4. Dane biometryczne. Art. 12 WKW:
  Państwa członkowskie pobierają od osoby ubiegającej się o wizę dane biometryczne obejmujące fotografię jej twarzy i dziesięć odcisków jej palców zgodnie z zabezpieczeniami określonymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności przyjętej przez Radę Europy, w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej oraz w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka.

  Składając pierwszy wniosek, osoba ubiegająca się o wizę zobowiązana jest do osobistego stawiennictwa. Zostają wówczas pobrane następujące identyfikatory biometryczne osoby ubiegającej się o wizę
  fotografia, zeskanowana lub zrobiona w chwili składania wniosku, oraz
  jej płaskie odciski dziesięciu palców pobrane cyfrowo.
  Jeżeli odciski palców pobrane od osoby ubiegającej się o wizę jako część jej wcześniejszego wniosku wizowego zostały po raz pierwszy wprowadzone do systemu VIS mniej niż 59 miesięcy przed dniem wpłynięcia nowego wniosku, zostają one skopiowane do kolejnego wniosku.

  Jednakże jeżeli zachodzi uzasadniona wątpliwość co do tożsamości osoby ubiegającej się o wizę, konsulat pobiera odciski palców w okresie określonym w akapicie pierwszym.

  Ponadto gdy w chwili otrzymania wniosku nie można natychmiast stwierdzić, czy odciski palców zostały pobrane w okresie określonym w akapicie pierwszym, osoba ubiegająca się o wizę może zwrócić się o pobranie jej odcisków palców.

  Zgodnie z art. 9 pkt 5 rozporządzenia w sprawie VIS fotografia załączona do każdego wniosku jest wprowadzana do VIS. Od osoby ubiegającej się o wizę nie wymaga się w tym celu osobistego stawiennictwa.

  Wymogi techniczne dotyczące fotografii odpowiadają międzynarodowym normom określonym w dokumencie 9303 wydanym przez Międzynarodową Organizację Lotnictwa Cywilnego (ICAO), część 1, wydanie VI.

  Odciski palców są pobierane zgodnie z normami ICAO i decyzją Komisji 2006/648/WE z dnia 22 września 2006 r. ustanawiającą specyfikacje techniczne dotyczące norm przyjętych dla cech biometrycznych na potrzeby rozwoju Wizowego Systemu Informacyjnego (20).

  (…)

  Z obowiązku pobierania odcisków palców zwolnione są następujące kategorie osób ubiegających się o wizę
  a) dzieci poniżej 12 roku życia;
   
  b) osoby, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. Jeżeli jednak możliwe jest pobranie mniej niż dziesięciu odcisków palców, należy pobrać maksymalną ilość odcisków palców. Jeżeli jednak niemożność pobrania odcisków palców jest tymczasowa, to od osoby ubiegającej się o wizę wymaga się, by złożyła odciski palców wraz z kolejnym wnioskiem wizowym. Organy właściwe zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 i 3 są uprawnione do żądania dalszych wyjaśnień w sprawie przyczyn tymczasowej niemożności. Państwa członkowskie zapewniają wprowadzenie odpowiednich procedur gwarantujących osobie ubiegającej się o wizę poszanowanie godności w sytuacji, gdy wystąpią problemy z pobraniem danych;

  c) przywódcy państw lub rządów, członkowie rządów krajowych wraz z towarzyszącymi im małżonkami oraz członkami oficjalnej delegacji, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych;

  d) monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych.


  5. Podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z Artykułem 15 pkt. 3 WKW, ubezpieczenie powinno być ważne na całym terytorium państw członkowskich i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu danej osoby. Minimalna kwota ubezpieczenia wynosi 30 000 EUR. Jeżeli wydana zostaje wiza o ograniczonej ważności terytorialnej, obejmująca terytorium co najmniej dwóch państw członkowskich, ubezpieczenie musi być ważne przynajmniej w państwach członkowskich, których dotyczy wiza. W przypadku ubiegania się o wizę jednokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać cały okres ważności wizy oraz wszystkie zaplanowane dni pobytu lub tranzytu. W przypadku ubiegania się o wizę wielokrotną ubezpieczenie powinno pokrywać termin pierwszego wjazdu (w przypadku wiz tranzytowych pełen wnioskowany okres), ponadto informujemy, iż podczas kolejnych pobytów w strefie Schengen każdorazowo jest wymagane posiadanie ubezpieczenia medycznego. Prosimy o przedstawienie oryginału i kserokopii ubezpieczenia wypełnionego pismem maszynowym. Polisa może być wystawiona przez miejscową lub polską firmę ubezpieczeniową (w przypadku wypracowania w ramach LWS listy firm ubezpieczeniowych, należy wskazać link do listy akredytowanych firm).


  6. Środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu.


  7. Kopia paszportu.


  8. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – 90 SGD, pobierana na podstawie WKW.


  9. Dokumenty uzupełniające:


  Zharmonizowana lista dokumentów uzupełniających znajduje się pod linkiem:

  Zgodnie z artykułem 14(6) Kodeksu Wizowego konsulat może odstąpić od egzekwowania jednego lub kilku wymogów, jeżeli wiadomo, że osoba ubiegająca się o wizę wcześniej udowodniła, że jest uczciwa i wiarygodna, a zwłaszcza że z poprzednich wiz korzystała zgodnie z prawem, i jeżeli nie ma wątpliwości co do tego, że w chwili przekraczania zewnętrznych granic państw członkowskich będzie spełniała wymogi art. 5 (1) Kodeksu Granicznego Schengen.


  Zgodnie z artykułem 21 (8) kodeksu wizowego podczas rozpatrywania wniosku konsulat może w uzasadnionym przypadku zaprosić osobę ubiegającą się o wizę na rozmowę i poprosić o dodatkowe dokumenty, które nie były wskazane w wymienionym wyżej wykazie  (np., dokumenty umożliwiające ustalenie zamiaru opuszczenia terytorium strefy Schengen przez osobę ubiegającą się o wizę przed upływem terminu ważności wizy, o którą  aplikuje wnioskodawca. W ten sposób aplikujący zostaje poinformowany o tym, że złożenie wyżej wymienionych dokumentów nie gwarantuje automatycznego wydania wizy.
  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do Konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.


  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu, posiadacz wizy zostanie poproszony na granicy zewnętrznej o przedstawienie dowodów, że spełnia warunki wjazdu, zgodnie z w art. 5 kodeksu granicznego Schengen. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO


  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 90 SGD, pobierana na podstawie WKW. Przyjmujemy opłatę jedynie w gotówce. W stosunku do aplikantów:


  - pochodzących z krajów, z którymi obowiązują umowy z UE o ułatwieniach w wydawaniu wiz, obowiązuje zawarta w tych umowach opłata wizowa: http://www.mfa.gov.pl/pl/informacje_konsularne/przyjazd_do_polski/zasady_regulujace_ruch_osobowy/?printMode=true


  - pochodzących z krajów, z którymi nie obowiązują umowy z UE o ułatwieniach w wydawaniu wiz, stosuje się opłaty wynikające z ogólnych zasad Kodeksu Wizowego wraz ze zniżkami jakie ten kodeks zawiera (art. 16 ust. 4 WKW);


  - lista przypadków, w których nie pobiera się opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego znajduje się pod linkiem:.


  Dzieci w wieku od lat sześciu do poniżej lat 12 uiszczają opłatę wizową w wysokości 45 SGD. Zwolnione z opłaty wizowej są:

  dzieci poniżej 6 roku życia;
  uczniowie, studenci, uczestnicy studiów doktoranckich i towarzyszący nauczyciele, którzy podróżują w celu podjęcia studiów lub udziału w szkoleniach;
  naukowcy z państw trzecich podróżujący w celu prowadzenia badań naukowych zgodnie z definicją zawartą w zaleceniu 2005/761/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w celu ułatwienia wydawania przez państwa członkowskie jednolitych wiz krótkoterminowych dla naukowców z państw trzecich podróżujących w ramach Wspólnoty w celu prowadzenia badań naukowych;
  przedstawiciele organizacji niekomercyjnych w wieku do lat 25 uczestniczący w seminariach, konferencjach, imprezach sportowych, kulturalnych i edukacyjnych organizowanych przez organizacje niekomercyjne.

  - w sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  DODATKOWE INFORMACJE


  - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem VI WKW.
  - w celu wniesienia odwołania od decyzji odmowy wydania wizy należy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego.
  Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych znajdujących się w systemie informacji wizowej (VIS) jest Centralny Organ Techniczny KSI, Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa. Skargi dotyczące ochrony danych osobowych są rozpatrywane przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  ZAŁĄCZNIK IV do Wspólnotowego Kodeksu Wizowego


  Wspólny wykaz państw trzecich wymienionych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 539/2001, których obywatele muszą posiadać tranzytowe wizy lotniskowe podczas tranzytu przez międzynarodową strefę tranzytową portów lotniczych znajdujących się na terytorium państw członkowskich


  AFGANISTAN
  BANGLADESZ
  DEMOKRATYCZNA REPUBLIKA KONGO
  ERYTREA
  ETIOPIA
  GHANA
  IRAN
  IRAK
  NIGERIA
  PAKISTAN
  SOMALIA
  SRI LANKA

   

  WYMAGANE DOKUMENTY W CELU ZŁOŻENIA WNIOSKU WIZOWEGO (WIZA KRAJOWA)


  1. Wiza krajowa wydawana jest osobom, które zamierzają przebywać na terytorium Polski łącznie (w czasie jednego wjazdu lub kilku) więcej niż 90 dni w ciągu roku od daty pierwszego wjazdu.     
  Wiza długoterminowa krajowa (D) upoważnia do przebywania: 
   - na terytorium Polski w okresie ważności, na jaki została wydana;
  - oraz dodatkowo do poruszania się po terytorium pozostałych państw Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu, liczonego od daty wjazdu na terytorium państw członkowskich.
  Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku!

  2. Wniosek wizowy ze zdjęciem (link do e-konsulatu w celu elektronicznego wypełnienia wniosku). Wniosek wizowy powinien być  wypełniony łacińskimi literami (w języku polskim, angielskim, urzędowym(-ych) kraju przyjmującego) i podpisany. W przypadku małoletnich wniosek wizowy składa i podpisuje jeden z rodziców lub opiekun prawny. W przypadku małoletniego wpisanego do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego składa się oddzielny wniosek wizowy i otrzymuje oddzielną wizę do paszportu rodzica lub opiekuna prawnego.


  3. Jedno kolorowe zdjęcie 3,5 x 4,5 cm, (wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., §. 4.1, ust. 2) http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000592


  4. dokument podróży (Ustawa o cudzoziemcach art. 77 ust. 5), który spełnia następujące kryteria:
  a)     jest ważny jeszcze co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie opuszczenia terytorium państw    członkowskich lub, w przypadku kilku wizyt, po planowanej dacie ostatniego opuszczenia terytorium państw członkowskich. Niemniej w uzasadnionych pilnych przypadkach kryterium to może zostać pominięte;
  b) zawiera przynajmniej dwie wolne strony;
  c) został wydany w ciągu ostatnich dziesięciu lat.


  5. podróżne ubezpieczenie medyczne. Zgodnie z (Ustawa o cudzoziemcach art. 25 ust 1, pp.2a i ust 2).


  6. Środki finansowe


  7. Kopia paszportu.


  8. Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego – 90 SGD, pobierana na podstawie WKW.


  9.  Dokumenty uzupełniające znajdują się pod linkiem

   

  Wyżej wskazane wykazy dokumentów nie są wyczerpujące. Konsul może zażądać od każdego wnioskodawcy dostarczenia dodatkowych dokumentów uwiarygodniających informacje podane we wniosku wizowym.

   

  Urząd nie przyjmuje dokumentów nadesłanych do konsulatu/wydziału konsularnego faksem, pocztą lub poczta elektroniczną.


  Posiadanie wizy nie jest równoznaczne z automatycznym prawem wjazdu. O wjeździe każdorazowo decyduje Straż Graniczna.

   

  OPŁATA ZA ROZPATRZENIE WNIOSKU WIZOWEGO


  Opłata za rozpatrzenie wniosku wizowego wynosi 90SGD (na postawie WKW). W sytuacji kiedy wniosek jest dopuszczalny opłata wizowa nie podlega zwrotowi. Aplikujący otrzyma potwierdzenie uiszczenia opłaty za rozpatrzenie wniosku wizowego.

   

  DODATKOWE INFORMACJE


  - Wniosek wizowy jest rozpatrywany w ciągu 15 dni kalendarzowych.
  - w przypadku odmowy/unieważnienia/cofnięcia wizy decyzję taką przedstawia się osobie na standardowym formularzu, zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014r., § 1 ust 6. http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000592
  - w celu wniesienia odwołania od decyzji odmowy wydania wizy należy w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie/cofnięciu/unieważnieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku wizowego